Integritetspolicy

Vi på Monkey mindset vet att personlig integritet är viktigt för våra webbplatsbesökare, kunder och samarbetspartners. Vårt mål med den här policyn är därför att på ett transparent och tydligt sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina personuppgifter så att du kan känna dig säker på att det sker på säkert och lagligt sätt. Vi utför all hantering i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan tillämplig integritetslagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Bolaget Monkey mindset AB, Organisationsnummer: 559082-4347, Bråddgatan 54, 60220, Norrköping, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Om du har några frågor eller önskar ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Daniel Sjöstedt på daniel@monkeymindset.se.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Men det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter såsom IP-nummer m.m., om de kan kopplas till en fysisk person.

 

Hur vi samlar in uppgifter om dig

Vi samlar in uppgifter om dig på två sätt:

 1. När du registrerar dig som medlem på Monkeymindset.se

 2. När du blir kund hos oss genom att köpa någon av våra tjänster.


Vilka uppgifter vi samlar in

Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

Medlemmar på Monkeymindset.se

 • Emailadress

 • Förnamn

 

Kunder till våra tjänster

 • Namn

 • Emailadress

 • Betaluppgifter (kortnummer alt telefonnummer vid användning av Swish)

 

Vilka ändamål dina personuppgifter behandlas för

Behandling av dina personuppgifter sker för följande ändamål:

 • För att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och produkter till dig.

 • För att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t.ex. gällande redovisning.

 • För att vi ska kunna kommunicera och skicka marknadsföringsmaterial och annan information om våra tjänster till dig.

 

Vilken rättslig grund behandlingen stöds på

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:
 

 • Att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller din arbetsgivare.

 • Att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. gällande redovisning.

 • Samtycke från dig att behandla dina personuppgifter för kommunikation och marknadsföringsändamål.

 

Marknadsföring

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra och informera dig om våra tjänster. Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att avregistrera dig från utskicket i aktuellt email.

 

Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Bolagets utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa situationer kommer det dock vara nödvändigt, bl.a. kan de komma att lämnas ut till de leverantörer som Bolaget samarbetar med för att de ska kunna utföra de tjänster som vi är beroende av för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster till dig. Det gäller i huvudsak följande leverantörer.
 

 • Leverantörer och IT-leverantörer – Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina personuppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos vår leverantör och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi använder oss bl.a. av Kajabi

 

 • Betallösningar – Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss. Vi arbetar för närvarande med Stripe.

 

 • Marknadsföringstjänster – Vi använder oss av externa leverantörer som ConvertKit för att tillhandahålla marknadsföring och information om våra tjänster till dig via email. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av e-post adress och namn. Vi använder oss även av Facebook.

  Bolaget vidtar alltid ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som anges i denna bilaga och att behandlingen sker på ett säkert sätt.

 

Var vi behandlar dina personuppgifter
 

Vår målsättning är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. Trots detta kan dina personuppgifter i vissa fall komma att överföras till och behandlas i ett land som ligger utanför EU/EES, t.ex. på grund av att vi använder oss av molntjänstleverantörer.
Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi vidta samtliga rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och skyddas på adekvat sätt som är jämförbart med skyddet som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter


Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen, när det gäller kund- och leverantörsinformation sparar vi dessa i sju år.

 

Dina rättigheter


Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du följande rättigheter som du kan utkräva av Bolaget.
 

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få en bekräftelse på hur och vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få en kopia av uppgifterna.

 • Rätt till rättelse och komplettering – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig.

 • Rätt till radering – Du har under vissa omständigheter rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl emot radering.

 • Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa situationer rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. under tid Bolaget utreder om personuppgifterna om dig är felaktiga.

 • Dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som du har tillhandahållit Bolaget. Du har också rätt att kräva att Bolaget ska underlätta en flytt av dina uppgifter till en annan part.

 • Rätt göra invändningar – Du har i vissa situationer rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl för att fortsätta behandlingen. När det gäller invänd mot marknadsföring är den rätten absolut.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Uppdateringar av vår integritetspolicy kommer att göras på den här sidan.